PROJEKTA REZULTĀTU PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS: PAR PAVEIKTO UN PAR NĀKOTNES SADARBĪBĀM

2023. gada oktobrī projekta “Quadraple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim Izp-2020/1-002” komanda tikās Eiropas Savienības mājā projekta rezultātu un publicitātes pasākumā SADARBĪBA – ILGTSPĒJAS PAMATI. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt augstākās izglītības ekosistēmas dalībniekus ar Quadruple Helix konceptu (QHC) un iespējām to pielietot Latvijas augstākās izglītības un zinātnes attīstībai.

Ar projekta jaunumiem, rezultātiem kā arī sadarbības iespējām dalījās projekta zinātniskā vadītāja profesore Dr.oec. Dzintra Atstāja, projekta vadošā pētniece, Banku augstskolas rektore, Dr. sc.admin. Līga Peiseniece, projekta vadošais pētnieks, Rīga Stradiņa universitātes juridiskās fakultātes dekāns, Dr.iur. Jānis Grasis, bijusī Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietniece digitālās transformācijas jomā Ilona Platonova, Banku augstskolas docente, SIA ArtSmart valdes locekle Inga Uvarova un Vidzemes Augstskolas doktorantūras programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība“ direktore, Sociālo ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktore, profesore, Dr.oec. Agita Līviņa.


“Mazā Latvija ir pamanīta, ka var!” Dr. oec. Dzintra Atstāja, projekta zinātniskā vadītāja, projekta noslēgumu pasākumu iesāka ar prezentāciju par paveikto projekta laikā, kā piemēram:

  • 10 prestižas zinātniskās publikācijas SCOPUS datu bāzē;
  • tika uzlaboti vismaz 3 studiju kursi un mācību materiāli;
  • tika izveidots dizaina modelis uz 4P principiem balstītu aprites biznesa modeļu sadarbības platformai;
  • tika pieteikts vismaz 1 projekts Horizon 2020.

Pilnu profesores Atstājas prezentāciju var noklausīties šeit:

Projekta vadošā pētniece, Banku augstskolas rektore Dr. sc.admin. Līga Peiseniece iepazīstināja kā Banku augstskola sadarbojas ar dažādām ieinteresētajām pusēm, kur sadarbībai kā pamats ir ilgtspēja un kas ir šī brīža aktualitāte veidojot sadarbības ar darba devējiem un nozaru pārstāvjiem.

Projekta vadošais pētnieks, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes dekāns Dr.iur. Jānis Grasis pasākumā akcentēja cik svarīga ir augstskolu un augstskolu pētnieku sadarbība projektu īstenošanā. “Mūsdienās bez sadarbības nekā!” Nav svarīgi no kuras augstskolas vai jomas nāk pētnieks – kopā saliekot dažādu pētnieku zināšanas par dažādiem procesiem, nozarēm un lietām, sadarbības rezultātā var tapt izcilas zinātniskās publikācijas.

Pētniece Ilona Platonova dalījās ar prezentāciju “Sabiedrības nozīme izglītības attīstībai”, runājot par to cik ļoti izglītību ietekmē digitālā transformācija un cik ļoti digitālā transformācija ietekmē izglītību. Pat pašiem jaunākajiem skolēniem mācību žurnāls ir digitāls, bet ir jāatceras, ka bērni nepiedzimst jau protot radīt digitālo saturu un lietot iekārtas.

Projekta vadošais pētnieks Jānis Grasis savā prezentācijā runāja par sadarbību starp augstskolām un pētniekiem, taču Banku augstskolas docente, SIA ArtSmart valdes locekle Inga Uvarova akcentēja idejas un vīzijas nākotnes sadarbībām starp Quadruple Helix un publisko sektoru, uzņēmumiem, sabiedriskajām un pētniecības organizācijām.

Pasākuma pirmo daļu noslēdza Sociālo ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktore, profesore, Dr.oec. Agita Līviņa, kuras šīs dienas prezentācijas tēma bija “Turpmākās sadarbības kompass”. Profesore ieskicēja tuvākos Vidzemes augstskolas un Banku augstskolas sarabības plānus pētniecībā jaunā projekta “Assessment of resources and processes for implementing circularity and the Green Deal in the tourism system (CirToS)” ietvaros.


Projekta rezultātu pasākuma noslēgumā norisinājās diskusija “Augstākās izglītības ekosistēmas dalībnieku sadarbības ieguvumi”, kurā piedalījās Banku augstskolas rektore Dr. Līga Peiseniece, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins un Latvijas Darba devēju konfederācijas padomnieks izglītības un nodarbinātības jautājumos Rihards Blese. Diskusijas moderatore – Banku augstskolas profesionālo maģistra studiju programmu direktore Marta Kontiņa.

Diskusijas ierakstu skatieties šeit:


Paldies projekta komandai, atbalstītājiem un sadarbības partneriem par ieguldīto laiku, darbu kā arī atbalstu projekta laikā. Paldies par satikšanos Dr. oec. Dzintrai Atstājai, Dr. sc.admin. Līgai Peiseniecei, Dr.iur. Jānim Grasim, Ilonai Platonovai, Ingai Uvarovai, Dr. oec. Agitai Līviņai, Rihardam Blesem, Jānis Abāšinam un Martai Kontiņai.


Kā jau iepriekš minēts, Latvijas zinātnes padomes finansētais fundamentāli  lietišķais pētījums  “Quadraple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” (Izp-2020/1-002”) ir noslēguma fāzē, kad apkopojam sasniegtos projekta rezultātus.  Tādēļ, īpaši iepriecina Promocijas darba aizstāvēšana Rīgas Stradiņa universitātes Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātajā sēdē, š.g. 27. oktobrī.

Projekta pētnieces Līgas Avenas promocijas darbs “Kvalitātes aspekta tiesiskās problēmas būvdarbu publisko iepirkumu līgumos” ir starpdisciplinārs pētījums, kas veltīts kvalitātes analīzei būvdarbu publiskajos iepirkumos. Promocijas darbā ietvertas atziņas, kas iegūtas analizējot pētījumu objekta praktiskos un teorētiskos aspektus gan caur tiesību zinātnes, gan makro un mikro ekonomikas prizmu. Tajā tiek analizēti starpnozaru institucionālo resursu koplietošanas praktiskie un juridiskie aspekti publiskās-privātās-cilvēku-zinātnes partnerības ietvaros, lai nodrošinātu valsts pārvaldes efektivitāti un kvalitātes nodrošinājumu visās tās dimensijās caur publisko iepirkumu kā tiesību institūtu.

Līgas promocijas darbs sniedz visaptverošu situācijas izvērtējumu, tajā skaitā, praktiskos ieteikumus un priekšlikumus nozarei un tematam saistošo tiesību institūtu efektivitātes pilnveidošanai, kam ir praktiska nozīme projekta tematikā. 


Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *