Aktuāli

Par projektu

Projekta numurs

Nr. lzp-2020/1-0062

Viedās specializācijas joma

Sociālo un humanitāro zinātņu nozares ar horizontālu ietekmi RIS3

Pētniecības veids

Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti

Zinātne

Zinātnes nozare atbilstoši 2018. gada 23. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 49 “Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm: Ekonomika un uzņēmējdarbība (Primārā nozare)

Prioritārais virziens zinātnē, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.decembra rīkojumam Nr. 746 “Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.-2021. gadā – Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai

Pamatojums: Projekta mērķis ir radīt teorētisko un praktisko bāzi tāda inovatīva pārvaldības modeļa tiesiskā ietvara izstrādei, kas demonstrēs efektīvu, uz sabiedrības vajadzību vērstu publisko resursu pārvaldību, kas vērsts uz aprites ekonomikas (turpmāk – AE) perspektīvu ne tikai globālā līmenī, bet arī makro, meso un mikro līmeņa biznesa vidē. Turklāt pētījuma mērķis ir atrast jaunas iespējas un uzsākt jaunas AE iniciatīvas tās transformējot starpdisciplinārā mijiedarbībā starp visām nozarēm, tādējādi radot priekšnosacījumus ekonomiskai ilgtspējai visos sektors, gan publiskā, gan privātā.

Projekts

Projekta vadība

Projekta vadītājs

Dr. oec. Dzintra Atstāja

Projekta īstenošanas laiks

36 mēneši
(2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31.  decembris)

Projekta kopējais finansējums

300 000 EUR, t. sk. Banku augstskolai 112605  EUR

Projekta apraksts

Pētījuma mērķis ir radīt teorētisko un praktisko bāzi Quadruple Helix koncepcijā (QHC) balstītam nākamās paaudzes PPP (publiskās un privātās partnerības) modelim -S4P, lai efektīvāk nodrošinātu publiskos pakalpojumus vai infrastruktūru, izmantojot ne tikai valsts vai uzņēmumu, bet arī sabiedrības un zinātnes resursus. Šis modelis uzlabos esošo “publiskās privātās partnerības” (3P) praksi un veicinās proaktīvu sabiedrības iesaisti, lai veicinātu efektīvāku un ilgtspējīgu visu iesaistīto pušu resursu plūsmu. Aprites ekonomikā, kas šobrīd ir īpaši aktuāls jautājums, pamazām tiek ieviesta prakse sabiedrību iesaistošu sadarbības modeļu darbībai, piemēram, depozītu sistēma, dalīšanās ekonomika, kur sabiedrība ir tikpat nozīmīgs partneris kā biznesa un puliskās pārvaldes pārstāvji. Taču pašlaik pietrūkst ekonomiski, praktiski un juridiski piemērojamas metodikas un instrumentu 4P sadarbības modeļa īstenošanai. Tam ir vajadzīgas jaunas pārvaldības pieejas, aprites biznesa modeļu inovācijas (ABMI) un izmaiņas sabiedrības uztverē saistībā ar tās lomu vērtības radīšanā, piedāvājumā un uzkrāšanā. Šis projekts novērsīs šo plaisu, starpdisciplināri apvienojot “3P”, “ABMI” un sabiedrības iesaistes pieejas no juridiskās, ekonomiskās un biznesa vadības prakses, kā rezultātā veidojot zinātību uz QHC balstītu sadarbības modeļu veidošanā, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Projekta ilgums: 36 mēneši Projekta summa: 300’000 EUR Projekta partneri: Rīgas Stradiņa universitāte, Banku augstskola.

Team