QHC

Promocijas darbu izstrāde – īss kopsavilkums

Kā jau iepriekš ziņots, š.g. 10. martā norisinājās atvērtais projektā iesaistīto doktorantu seminārs Zoom platformā. Pieci doktoranti iepazīstināja ar sava pētījuma jautājumiem, paveikto pēdējo gadu un projekta laikā, kā arī iestrādēm tālākajam darbam.

Inga Uvarova: “Ieinteresēto pušu sadarbības ietekme uz aprites vērtības radīšanu uzņēmumos”. Darbā tiek analizēti aprites principi, kā iespējams izmērīt ieinteresēto pušu sadarbību un kā tā ietekmē aprites vērtības radīšanu, jo īpaši daudzpusīgos biznesa modeļos, kādi nepieciešami aprites ekonomikas biznesu izveidē un vadīšanā.

Līga Avena: Raksta disertāciju par kvalitātes nodrošināšanas tiesisko problemātiku publiskos būvdarbu iepirkumos. Projekta ietvaros pēta tiesiskos ierobežojumus realizējot resursu koplietošanas un daudzpusējas sadarbības projektus. Disertācijā kā viens no aspektiem tiek analizētas iespējas juridiski korektā veidā iesaistīt sabiedrības pārstāvjus lēmumu pieņemšanā par sabiedrībai nozīmīgiem objektiem vai procesiem, kuros paredzēta četrpusīgā (quadruple helix) publiskā un privātā sektora sadarbība/partnerība, kā arī resursu koplietošanas aspektus starpinstitucionālā sadarbībā dažādu publisko funkciju realizācijas ietvaros.

Anrī Leimanis:  “Uz mākslīgā intelekta algoritmu attiecināmās starptautiskās tiesības un risinājumi, lai veicinātu produktivitātes celšanu izmantojot MI, vienlaicīgi nodrošinot cilvēka pamattiesību realizāciju. Pētniecības jautājumi saistīti ar starptautisko organizāciju piemērotību mākslīgā intelekta regulējuma izstrādē dažādās jomās (transportā, tiesu sistēmā, izglītībā). Kā cilvēka pamattiesību ievērošanu var sabalansēt ar mākslīgā intelekta attīstību un robotikas attīstību.

Zane Raščevska: “Uzticēšanās kā sadarbības virzītājspēks vērtības radīšanai: četrkāršās spirāles pieeja”. Darbā tiek analizēti uzticēšanās aspekti, kas nozīmīgi, lai efektīvi organizētu daudzpusīgu sadarbību starp četrām iesaistītajās pusēm – uzņēmējiem, pētniekiem, valsts pārvaldi un sabiedrību. Šajā promocijas darbā attiecības un sadarbība tiek uzskatītas par kontekstu, kas rada nosacījumus vērtības radīšanai QHM stāvoklī. Vērtības radīšanas procesu raksturo kā virkni darbību un dažādu dalībnieku apvienotus resursus, lai sasniegtu noteiktus vērtīgus rezultātus, kur vērtību radīšanu var uzskatīt par dažādu dalībnieku būtisko mērķi iesaistīties sadarbībā.

Tatjana Jukna: ”Repo darījumu problemātika un to risinājumi”. Promocijas darbs ir pirmais darbs Latvijas vēsturē, kurā tiek aplūkota repo darījumu juridiskā problemātika. Darbā tiek aprakstīts repo darījums kā civiltiesisks darījums, kas tiek izmantots finanšu tirgū, iezīmētas tieši Latvijas repo darījumam raksturīgās īpatnības un regulējuma problemātika.  Tiek gatavoti priekšlikumi juridiskās  prakses pilnveidošanai.

Rudenī organizēsim nākamo atklāto tikšanos, tādēļ interesentiem piedāvājam pieteikties saņemt uzaicinājumus un informāciju par projektu uz epastu: SustEfLab@ba.lv

Projekts »Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim» (Nr. lzp-2020/1-0062)

Informāciju apkopoja Ilona